De Weideman: "Weidegang is passie, weidegang is troef"